COMMON Polska jest stowarzyszeniem 
non-profit działającym od 1997 roku. 

Stowarzyszenie działa na zasadzie wolontariatu bazując na ludziach i ich zaangażowaniu w prace bieżące w czasie wolnym. Działa w oparciu o swój Statut zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym

Władze Stowarzyszenia

Walne zebranie członków

Najwyższa władza Stowarzyszenia decydująca o sposobie funkcjonowania i celach do osiągnięcia.Walne Zebranie Członków spotyka się przynajmniej raz do roku

Zarząd Stowarzyszenia

Siła wykonawcza Walnego Zebrania Członków. Wybierany na pięcio letnią kadencję

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i pełni rolę kontrolną bieżącej działalności Stowarzyszenia. 
W jej kompetencjach leży również składanie wniosków w przedmiocie absolutorium oraz zwoływanie Walnego Zebrania Członków

Statut Stowarzyszenia

Czytaj