Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia COMMON Polska, a także osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia COMMON Polska i korzystających z formularza kontaktowego oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa. Niniejsza polityka prywatności zawiera również informacje, w jakim zakresie i w jakich celach będą przetwarzane dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach Stowarzyszenia COMMON Polska, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia COMMON Polska.


Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych członków i kandydatów na członków, a także osób odwiedzających stronę internetową oraz osób uczestniczących w wydarzeniach Stowarzyszenia COMMON Polska, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia COMMON Polska, a także korzystających z formularza kontaktowego jest Stowarzyszenie COMMON Polska z siedzibą w Bytomiu pod adresem ul. Krzyżowa Góra 10 41-936 Bytom.

 1. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie COMMON Polska

Stowarzyszenie COMMON Polska przetwarza dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia COMMON Polska, w tym w szczególności:

 • imię i nazwisko
 • stopień naukowy/tytuł zawodowy
 • miejsce wykonywania zawodu
 • adres mailowy (dotyczy tylko członków Stowarzyszenia COMMON Polska)
 • telefon kontaktowy (dotyczy tylko członków Stowarzyszenia COMMON Polska)
 • wizerunek.

Stowarzyszenie COMMON Polska przetwarza również dane osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie COMMON Polska w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy,
 • nazwa i adres podmiotu zatrudniającego,
 • inne dane kontaktowe, przykładowo numer telefonu (jeśli zostały podane)

Stowarzyszenie COMMON Polska przetwarza także dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia COMMON Polska w następującym zakresie:

 • imię i nazwisko,
 • adres mailowy.
 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania.

  Dane osobowe członków i kandydatów na Stowarzyszenia COMMON Polska przetwarzane są w następujących celach: 
 2. Przystąpienia do Stowarzyszenia COMMON Polska i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia COMMON Polska – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017.210 t.j.) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia COMMON Polska polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka spełnia wymogi ustalone w Statucie Stowarzyszenia COMMON Polska, przyjęcia członków w poczet Stowarzyszenia COMMON Polska oraz wypełniania celów statutowych Stowarzyszenia COMMON Polska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu COMMON Polska;
 3. Informacyjnych – dane członków publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia COMMON Polska (www.common.org.pl) („Portal Stowarzyszenia”) w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunku i działalności Stowarzyszenia COMMON Polska - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia COMMON Polska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu COMMON Polska;
 4. Publikacji wizerunku – celem promowania wizerunku członków i działalności Stowarzyszenia COMMON Polska, poprzez upublicznienie zdjęć członków na Portalu Stowarzyszenia - na podstawie zgody wyrażonej przez członków Stowarzyszenia COMMON Polska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku.

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie COMMON Polska, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia COMMON Polska przetwarzane są przez Stowarzyszenie COMMON Polska w następujących celach:

 1. rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie COMMON Polska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniach Stowarzyszenia COMMON Polska;
 2. rozpowszechnianie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku;
 3. rozsyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie COMMON Polska (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (jeśli dotyczy)); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania od Stowarzyszenia COMMON Polska informacji o wydarzeniach lub newslettera.


Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia COMMON Polska i korzystających z formularza kontaktowego będą przetwarzane przez Stowarzyszenie COMMON Polska w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO).

 1. Informacja o odbiorcach danych.

Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia COMMON Polska, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenia COMMON Polska. Dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia COMMON Polska oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie COMMON Polska nie są przekazywane do państwa trzeciego.

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie COMMON Polska.

  Każda osoba, której dane, o których mowa w niniejszej polityce są przetwarzane, posiada następujące prawa:
  1. Dostępu do danych - prawo do uzyskania od Stowarzyszenia COMMON Polska potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do nich i do szeregu informacji, o których mowa w Art. 15 ust. 1 i 2 RODO;
  2. Sprostowania danych – możliwość żądania niezwłocznego sprostowania danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  3. Usunięcia danych – prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych jeśli spełniony zostanie jakikolwiek warunek wymieniony w Art. 17 ust. 1 RODO;
  4. Ograniczenia przetwarzania danych - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Art. 18 ust. 1 RODO;
  5. Przenoszenia danych – możliwość otrzymania dotyczących jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi w przypadkach wymienionych w Art. 20 ust. 1 RODO;
  6. Wniesienia sprzeciwu- prawo wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na postawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia COMMON Polska lub innego administratora danych chyba, że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrany roszczeń;
  7. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dotyczą dane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO;
  8. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

   Stowarzyszenie COMMON Polska ma obowiązek poinformować osoby, których dane dotyczą, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał.

 2. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia COMMON Polska przechowywane są w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w Stowarzyszeniu COMMON Polska ustalone w Statucie.

Dane osobowe członków Stowarzyszenia COMMON Polska przechowywane są do czasu ustania członkostwa w Stowarzyszeniu COMMON Polska lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy takie przetwarzanie ma miejsce na podstawie wyrażonej zgody.

Po upłynięciu ww. okresów, Stowarzyszenie COMMON Polska dokonuje zniszczenia danych osobowych, z wyjątkiem, gdy przechowywanie ww. danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Stowarzyszenie COMMON Polska może przechowywać dane również na potrzeby obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie COMMON Polska przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi i rozliczenia wydarzenia, a także mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia COMMON Polska i subskrybentów newslettera COMMON Polska przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów Stowarzyszenia COMMON Polska lub do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Niezależnie od tego, Stowarzyszenia COMMON Polska może przetwarzać dane osobowe tych osób przez okres przedawnienia roszczeń.

 1. Pliki Cookies

Portal korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu do określonych funkcji, oraz w celu pozyskiwania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Sposób korzystania oraz rodzaje plików cookie wykorzystywanych w celu gromadzenia danych określone są polityce cookie.